ELEMENTS & THERMOSTATS

 
1 - 77 of 77 items
220-42551-10 220-42553-11 220-42553-11
Bradford White 220-42551-10 415V/3500W Incoloy ElementBradford White 220-42553-11 480V/4500W Element Bradford White 220-42553-11 480V/4500W Element

$30.95

$23.95

$23.95

 
265-46279-00 415-42544-16 415-42553-12
Bradford White 265-46279-00 240V ThermostatBradford White 415-42544-16 240V/5500W ElementBradford White 415-42553-12 480V/5000W Incoloy Element

$32.95

$19.95

$32.95

 
415-46409-38 415-50691-00 415-53388-00
Bradford White 415-46409-38 480V/5000W ElementBradford White 415-50691-00 ThermostatBradford White 415-53388-00 Thermostat

$69.95

$24.95

$35.95

 
415-53586-00 FTG1153L 415-42541-02
Bradford White 415-53586-00 Thermostat Bradford White FTG1153L 120V/1500W Bolt-On Element Bradford White 415-42541-02 120V/1500W Incoloy Element

$50.95

$10.95

$25.95

 
FTG1203L 220-42543-01 415-42546-01
Bradford White FTG1203L 120V/2000W Bolt-On Element Bradford White 220-42543-01 208V/5000W Element Bradford White 415-42546-01 240V/1000W Element

$10.95

$23.95

$29.95

 
415-42547-10 415-42544-01 FTG1253
Bradford White 415-42547-10 240V/1000W Element Bradford White 415-42544-01 240V/1500W Element Bradford White FTG1253 240V/2500W Bolt-On Element

$28.95

$21.95

$10.95

 
415-42544-05 FTG1453 265-42544-09
Bradford White 415-42544-05 240V/3000W Element Bradford White FTG1453 240V/4500W Bolt-On Element Bradford White 265-42544-09 240V/4500W Low Watt Element

$24.95

$10.95

$19.95

 
220-42545-19 415-42544-15 220-42549-02
Bradford White 220-42545-19 240V/6000W Element Bradford White 415-42544-15 240V/3000W Element Bradford White 220-42549-02 380V/6000W Element

$23.95

$20.95

$31.95

 
220-51752-09 220-42553-01 265-51043-21
Bradford White 220-51752-09 480V/18KW Element Bradford White 220-42553-01 480V/2000W Element Bradford White 265-51043-21 480V/30KW Element Conversion Kit

$129.95

$23.95

$189.95

 
220-42553-05 220-42552-08 415-42553-14
Bradford White 220-42553-05 480V/5000W Element Bradford White 220-42552-08 480V/6000W Element Bradford White 415-42553-14 480V/6000W Incoloy Element

$24.95

$26.95

$26.95

 
265-36968-12 243-44416-00 233-43315-00
Bradford White 265-36968-12 Adapt-A-Flange Bradford White 243-44416-00 AquastatBradford White 233-43315-00 Aquastat Well

$13.95

$116.95

$28.95

 
243-50002-00 220-42553-04 219-47185-00
Bradford White 243-50002-00 CF32 Electric Aquastat Bradford White 220-42553-04 480V/4500W ElementBradford White 219-47185-00 Thermodisc Thermostat

$161.95

$21.95

$19.95

 
233-44741-00 233-81547-00 415-51143-00
Bradford White 233-44741-00 Thermostat Bradford White 233-81547-00 Thermostat Bradford White 415-51143-00 Thermostat

$223.95

$186.95

$24.95

 
223-40399-00 265-47524-00 415-48642-00
Bradford White 223-40399-00 Thermostat Cover Bradford White 265-47524-00 Dual Probe ThermostatBradford White 415-48642-00 240V/4500W Element Twin Pack

$4.95

$229.95

$21.95

 
415-51046-00 415-51328-07 415-35897-12
Bradford White 415-51046-00 240V Upper & Lower ThermostatsBradford White 415-51328-07 240V/4500W Duralife Element Bradford White 415-35897-12 Element Wrench

$32.95

$25.95

$23.95

 
415-41375-00 219-42035-00 219-46280-00
Bradford White 415-41375-00 Thermostat Bradford White 219-42035-00 Thermostat Bradford White 219-46280-00 Thermostat

$20.95

$22.95

$18.95

 
219-82155-00 220-41985-32 220-41985-33
Bradford White 219-82155-00 ThermostatBradford White 220-41985-32 480V/4500W ElementBradford White 220-41985-33 480V/5000W Element

$21.95

$89.95

$85.95

 
220-41985-34 220-41985-51 220-42542-04
Bradford White 220-41985-34 480V/6000W ElementBradford White 220-41985-51 208V/9000W ElementBradford White 220-42542-04 208V/6000W Element

$83.95

$94.95

$19.95

 
220-42543-03 220-42551-06 220-42553-03
Bradford White 220-42543-03 208V/6000W Incoloy ElementBradford White 220-42551-06 Incoloy ElementBradford White 220-42553-03 480V/4000W Element

$28.95

$34.95

$32.95

 
220-42553-06 220-44340-05 220-44340-06
Bradford White 220-42553-06 480V/5500W Incoloy ElementBradford White 220-44340-05 600V/5000W ElementBradford White 220-44340-06 600V/6000W Element

$34.95

$37.95

$37.95

 
223-34019-00 233-38815-00 233-39723-00
Bradford White 223-34019-00 Element Gasket Bradford White 233-38815-00 Thermostat Bradford White 233-39723-00 Aquastat

$5.95

$209.95

$195.95

 
233-41346-00 233-41347-00 233-44742-00
Bradford White 233-41346-00 Thermostat Board (Single Sensor)Bradford White 233-41347-00 Thermostat Board (Dual Sensor)Bradford White 233-44742-00 Single Probe Thermostat

$75.95

$76.95

$205.95

 
233-45242-00 233-82030-00 239-43291-00
Bradford White 233-45242-00 Aquastat ClipBradford White 233-82030-00 Thermostat Bradford White 239-43291-00 Thermostat Wire Harness

$3.95

$169.95

$9.95

 
239-50689-00 264-33460-00 265-42034-00
Bradford White 239-50689-00 Thermostat Bracket Bradford White 264-33460-00 Immersion Thermostat Bradford White 265-42034-00 Thermostat

$4.95

$89.95

$36.95

 
415-42540-02 415-42540-04 415-42544-04
Bradford White 415-42540-02 120V/1500W Element Bradford White 415-42540-04 120V/2000W Element Bradford White 415-42544-04 240V/2500W Element

$21.95

$22.95

$25.95

 
415-42544-06 415-42544-12
Bradford White 415-42544-06 240V/3500W Element Bradford White 415-42544-12 240V/6000W Element

$25.95

$25.95