ELEMENTS & THERMOSTATS

 
1 - 75 of 75 items
220-42551-10 220-42553-11 265-46279-00
Bradford White 220-42551-10 415V/3500W Incoloy ElementBradford White 220-42553-11 480V/4500W ElementBradford White 265-46279-00 240V Thermostat

$30.95

$28.95

$32.95

 
415-42544-16 415-42553-12 415-46409-38
Bradford White 415-42544-16 240V/5500W ElementBradford White 415-42553-12 480V/5000W Incoloy ElementBradford White 415-46409-38 480V/5000W Element

$19.95

$32.95

$69.95

 
415-50691-00 415-53388-00 415-53586-00
Bradford White 415-50691-00 ThermostatBradford White 415-53388-00 ThermostatBradford White 415-53586-00 Thermostat

$24.95

$35.95

$50.95

 
FTG1153L 415-42541-02 FTG1203L
Bradford White FTG1153L 120V/1500W Bolt-On Element Bradford White 415-42541-02 120V/1500W Incoloy Element Bradford White FTG1203L 120V/2000W Bolt-On Element

$10.95

$25.95

$10.95

 
220-42543-01 415-42546-01 415-42547-10
Bradford White 220-42543-01 208V/5000W Element Bradford White 415-42546-01 240V/1000W Element Bradford White 415-42547-10 240V/1000W Element

$23.95

$29.95

$28.95

 
415-42544-01 FTG1253 415-42544-05
Bradford White 415-42544-01 240V/1500W Element Bradford White FTG1253 240V/2500W Bolt-On Element Bradford White 415-42544-05 240V/3000W Element

$21.95

$10.95

$24.95

 
FTG1453 265-42544-09 220-42545-19
Bradford White FTG1453 240V/4500W Bolt-On Element Bradford White 265-42544-09 240V/4500W Low Watt Element Bradford White 220-42545-19 240V/6000W Element

$10.95

$19.95

$23.95

 
415-42544-15 220-42549-02 220-51752-09
Bradford White 415-42544-15 240V/3000W Element Bradford White 220-42549-02 380V/6000W Element Bradford White 220-51752-09 480V/18KW Element

$20.95

$31.95

$129.95

 
220-42553-01 265-51043-21 220-42553-05
Bradford White 220-42553-01 480V/2000W Element Bradford White 265-51043-21 480V/30KW Element Conversion Kit Bradford White 220-42553-05 480V/5000W Element

$23.95

$189.95

$24.95

 
220-42552-08 415-42553-14 265-36968-12
Bradford White 220-42552-08 480V/6000W Element Bradford White 415-42553-14 480V/6000W Incoloy Element Bradford White 265-36968-12 Adapt-A-Flange

$26.95

$26.95

$13.95

 
243-44416-00 233-43315-00 243-50002-00
Bradford White 243-44416-00 AquastatBradford White 233-43315-00 Aquastat WellBradford White 243-50002-00 CF32 Electric Aquastat

$116.95

$28.95

$161.95

 
220-42553-04 219-47185-00 233-44741-00
Bradford White 220-42553-04 480V/4500W ElementBradford White 219-47185-00 Thermodisc Thermostat Bradford White 233-44741-00 Thermostat

$21.95

$19.95

$223.95

 
233-81547-00 415-51143-00 223-40399-00
Bradford White 233-81547-00 Thermostat Bradford White 415-51143-00 Thermostat Bradford White 223-40399-00 Thermostat Cover

$186.95

$24.95

$4.95

 
265-47524-00 415-48642-00 415-51046-00
Bradford White 265-47524-00 Dual Probe ThermostatBradford White 415-48642-00 240V/4500W Element Twin Pack Bradford White 415-51046-00 240V Upper & Lower Thermostats

$229.95

$21.95

$32.95

 
415-51328-07 415-35897-12 415-41375-00
Bradford White 415-51328-07 240V/4500W Duralife Element Bradford White 415-35897-12 Element Wrench Bradford White 415-41375-00 Thermostat

$25.95

$23.95

$20.95

 
219-42035-00 219-46280-00 219-82155-00
Bradford White 219-42035-00 Thermostat Bradford White 219-46280-00 ThermostatBradford White 219-82155-00 Thermostat

$22.95

$18.95

$21.95

 
220-41985-32 220-41985-33 220-41985-34
Bradford White 220-41985-32 480V/4500W ElementBradford White 220-41985-33 480V/5000W ElementBradford White 220-41985-34 480V/6000W Element

$89.95

$85.95

$83.95

 
220-41985-51 415-42543-06 220-42551-06
Bradford White 220-41985-51 208V/9000W ElementBradford White 415-42543-06 208V/6000W Incoloy ElementBradford White 220-42551-06 Incoloy Element

$94.95

$28.95

$34.95

 
220-42553-03 220-42553-06 220-44340-05
Bradford White 220-42553-03 480V/4000W ElementBradford White 220-42553-06 480V/5500W Incoloy ElementBradford White 220-44340-05 600V/5000W Element

$32.95

$34.95

$37.95

 
220-44340-06 223-34019-00 233-38815-00
Bradford White 220-44340-06 600V/6000W ElementBradford White 223-34019-00 Element Gasket Bradford White 233-38815-00 Thermostat

$37.95

$5.95

$209.95

 
233-39723-00 233-41346-00 233-41347-00
Bradford White 233-39723-00 AquastatBradford White 233-41346-00 Thermostat Board (Single Sensor)Bradford White 233-41347-00 Thermostat Board (Dual Sensor)

$195.95

$75.95

$76.95

 
233-44742-00 233-45242-00 233-82030-00
Bradford White 233-44742-00 Single Probe ThermostatBradford White 233-45242-00 Aquastat ClipBradford White 233-82030-00 Thermostat

$205.95

$3.95

$169.95

 
239-43291-00 239-50689-00 264-33460-00
Bradford White 239-43291-00 Thermostat Wire Harness Bradford White 239-50689-00 Thermostat Bracket Bradford White 264-33460-00 Immersion Thermostat

$9.95

$4.95

$89.95

 
265-42034-00 415-42540-02 415-42540-04
Bradford White 265-42034-00 Thermostat Bradford White 415-42540-02 120V/1500W Element Bradford White 415-42540-04 120V/2000W Element

$36.95

$21.95

$22.95

 
415-42544-04 415-42544-06 415-42544-12
Bradford White 415-42544-04 240V/2500W Element Bradford White 415-42544-06 240V/3500W Element Bradford White 415-42544-12 240V/6000W Element

$25.95

$25.95

$25.95